Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe oraz wyniki prowadzonych postępowań

Nasze Zapytania ofertowe przeprowadzamy zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 i zamieszczamy na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych:  (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dokb.biuro@medisept.pl