Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe oraz wyniki prowadzonych postępowań

Nasze Zapytania ofertowe przeprowadzamy zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 i zamieszczamy na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych:  (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie od
8:00 do 16:00
81 535 22 22
ZŁOTY NUMER dla Klienta korporacyjnego
(dostępny w godzinach 8:00 – 17:00)
500 077 577
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
dok@medisept.pl