Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES (obowiązuje od 01.10.2021r.)

 

 1. Postanowienie wstępne.

§1

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U.  2021  r.  poz. 576  z późn. zm.) MEDISEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie[ul. Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020407, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 946-00-10-016, REGON 430566102, kapitał zakładowy 622.000,00 PLN, e-mail isklep@medisept.pl, zwana dalej „MEDISEPT sp. z o.o.”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§2

 

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Internetowego MEDISEPT sp. z o.o. [ „Regulamin Zakupów” dostępny na stronie https:// www.medisept.pl oraz w siedzibie Wykonawcy ].
 2. Definicje:
 • Sklep Internetowy: sklep dostępny pod adresem medisept.pl , który prowadzi pośrednictwo w zakresie sprzedaży towarów pomiędzy Dystrybutorami, a Klientami;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie Zakupów dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 • Dystrybutor – podmiot z którym MEDISEPT sp. z o.o. ma zawartą umowę o współpracy handlowej:
 • Użytkownik – oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu Internetowego;
 • Umowa – umowa sprzedaży na odległość zawarta między Klientem, a Dystrybutorem;
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a MEDISEPT Sp. z o. o.;
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa udostępnienia strony internetowej medisept.pl do dokonywania Zamówień Produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów na odległość pomiędzy Klientami, a Dystrybutorami;
 • Dane osobowe – dane podane w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu Internetowego, które są przetwarzane przez MEDISEPT Sp. z o. o. oraz przez Dystrybutora w sposób zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, Ustawie z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych [ t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ] i w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 ) oraz w Umowie.

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Niezależnie od powyższego – Klient ma prawo do dobrowolnego udzielenia zgód na przetwarzanie danych osobowych, które w żaden sposób nie wpływają na realizację złożonego zamówienia tj. na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, MEDISEPT Sp. z o. o. może przetwarzać dane osobowe Klientów w postaci ich nr telefonu oraz adresu e-mail w celach:

 • przesyłania przez MEDISEPT Sp. z o. o. informacji handlowych, w tym newslettera, informacji o promocjach i nowościach;
 • przeprowadzania przez MEDISEPT Sp. z o.o. ankiet badających satysfakcję Klientów;

Podstawą przetwarzania przez MEDISEPT Sp. z o.o. danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu w powyższym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Dane osobowe. Korzystanie z usług w ramach Sklepu Internetowego

§3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez MEDISEPT Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez MEDISEPT sp. z o.o. na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z MEDISEPT Sp. z o.o. są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w RODO oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Sklepu Internetowego jest MEDISEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin, nr KRS 0000020407, NIP 946-00-10-016, numer telefonu: 81 535 22 75 lub 502 282 372, adres e-mail: isklep@medisept.pl .
 2. Dane osobowe Klientów gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego będą przetwarzane przez MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin, w celu: 1) realizacji złożonych zamówień tj. w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 2) na podstawie udzielonej zgody w celach przesyłania informacji handlowej drogą mailową bądź telefonicznie lub w celu przeprowadzenia ankiet przez Administratora, 3) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji lub dochodzenie roszczeń pomiędzy Administratorem, a Klientem na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki MEDISEPT, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce MEDISEPT na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne, a także Dystrybutorom i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane w ww. celach, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą przetwarzane przez następujące okresy: 1) dane przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży, oraz w prawnie usprawiedliwionym celu – przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży,  po czym dane te będą przechowywane przez okres właściwy dla terminów przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego lub przez okres wymagany przepisami prawa np. przepisami prawa podatkowego 2) dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celach przesyłania informacji handlowej drogą mailową bądź telefonicznie lub w celu przeprowadzenia ankiet przez Administratora – do czasy wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 4. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: isklep@medisept.pl lub pisemnie na adres: MEDISEPT sp. z o. o., ul. Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów przesyłania informacji handlowych oraz ankiet, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu Internetowego.

 

III. Pliki cookies.

§5

 1. MEDISEPT sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny MEDISEPT sp. z o.o.
 2. MEDISEPT sp. z o.o. przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§6

COOKIES „SERWISOWE”

 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

– pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

– uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

– sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

– trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

– pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

 1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu MEDISEPT sp. z o.o. przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

§7

 1. MEDISEPT Sp. z o.o. informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: – Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, – Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, – Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§8

MEDISEPT Sp. z o.o. informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu Internetowego lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

Przykładowe sposoby konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,

Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.

 1. Dane zawarte w logach systemowych.

§9

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep Internetowy jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 1. Środki techniczne stosowane przez MEDISEPT Sp. z o.o.

§10

MEDISEPT Sp. z o.o. stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1. Inne

§11

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez MEDISEPT Sp. z o.o. Polityki prosimy o ich przesyłanie:

– za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail: isklep@medisept.pl,

–  listownie: MEDISEPT sp. z o.o., ul. Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin

 1. Polityka znajduje się na stronie www.medisept.pl oraz w siedzibie Wykonawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych „Polityką” i/lub „Regulaminem Zakupów” zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§12

VII. Data wejścia w życie

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies wchodzi w życie z dniem 01.10.2021r. Poprzednia wersja niniejszych zasad, obowiązująca do dnia 01.10.2021r. znajduje się tutaj:

Polityka Prywatności i Plików Cookies do 30.09.2021

 

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl