Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska jest zakorzeniona w naszych wartościach. Szanujemy nasze otoczenie i dokładamy wszelkich starań, aby ślad ekologiczny jaki po sobie zostawiamy był jak najmniejszy

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, informujemy Klientów o opakowaniach, jakie stosujemy w handlu hurtowym oraz w sprzedaży wysyłkowej, a także jak prawidłowo postępować z odpadami, które po nich powstają.

Opakowania, jakie stosujemy w ramach dystrybucji są wykonane przede wszystkim z tworzyw sztucznych, papieru i tektury. Stosujemy również opakowania wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych.

Zużyte opakowania po produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne lub przekazanie do PSZOK (punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez daną gminę.

W przypadku wytwarzania odpadów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, powinny one zostać przekazane uprawnionemu odbiorcy zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Oznaczenia, które mogą pojawić się na opakowaniach na opakowaniach

 

 

Oznaczenia CLP

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ BATERIE I AKUMULATORY

Symbol przekreślonego kosza, czyli selektywnego zbierania może być umieszczony na: etykiecie produktu, baterii, produkcie lub opakowaniu. Oznacza to, że wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie po zakończeniu eksploatacji nie mogą być umieszczane w pojemniku na odpady komunalne, wraz z innymi odpadami. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego oraz baterii muszą być oddane do specjalistycznych punktów zbiórki, wyznaczonych na podstawie przepisów miejscowych.

Nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem elektrycznym lub elektronicznym, w tym niewłaściwe gospodarowanie odpadami zużytego sprzętu może wiązać się z wieloma zagrożeniami dla środowiska i zdrowia ludzi, z uwagi na obecność w sprzęcie potencjalnie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

W przypadku, gdy zużyty sprzęt zawiera baterie należy pamiętać, że ich również nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami do pojemnika na odpady komunalne. Zużyte baterie przenośne należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników, które znajdują się przy punktach zbierania odpadów oraz w sklepach zajmujących się sprzedażą baterii i akumulatorów przenośnych oraz sprzętów je zawierających.

Za właściwe przekazanie odpadów do punktu zbiórki jest odpowiedzialny Użytkownik, dlatego gospodarstwa domowe spełniają istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Posiadacz tzw. elektrośmieci zużytego jest obowiązany, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotom.

 

Podmiotami prowadzącym nieprofesjonalną działalność w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego są sprzedawcy (dystrybutorzy) detaliczni oraz hurtowi, którzy mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu zgodnie z poniższymi zasadami:

  • dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  • dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

W przypadku wytwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii lub akumulatorów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, powinny one zostać przekazane uprawnionemu odbiorcy zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl