Regulamin dla DPS

REGULAMIN AKCJI „PROGRAM TESTÓW PRÓBEK PRODUKTÓW MEDISEPT”

(dalej „Regulamin”)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji w formie wysyłki próbek produktów MEDISEPT w celu ich przetestowania o nazwie „Program Testów Próbek Produktów MEDISEPT”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją”, jest MEDISEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin, NIP: 9460010016, zwanej w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Akcja skierowana jest do Domów Pomocy Społecznej w celu przetestowania przekazanych nieodpłatnie próbek produktów MEDISEPT oraz ich oceny poprzez wypełnienie Ankiety na temat walorów użytkowych produktów, ich opakowania i etykiety. Opinia wyrażona w Ankiecie stanowi dla MEDISEPT cenną informację, której nie może uzyskać w ramach własnej działalności gospodarczej.
 3. Czas trwania Akcji obejmuje:
  • okres od 15 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku – wysyłka Pakietu Próbek Produktów (skład Pakietu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu „Program Testów Próbek Produktów MEDISEPT”) oraz zebranie wypełnionych Ankiet (treść Ankiety stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu „Program Testów Próbek Produktów MEDISEPT”).
  • okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku – weryfikacja poprawności wypełnienia Ankiet oraz wysyłka Dodatkowych Próbek Produktów (skład Pakietu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu „Program Testów Próbek Produktów MEDISEPT”).
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI

 1. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla Domów Pomocy Społecznej, zwanych w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem”.
 2. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem danych (w tym również wypełnienie Ankiety stanowiącej załącznik nr 3, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu) jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji otrzyma od firmy MEDISEPT Pakiet Próbek Produktów MEDISEPT (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu „Program Testów Próbek Produktów MEDISEPT”).
 4. Uczestnik po przetestowaniu Pakietu Próbek Produktów wypełnia i odsyła załączoną Ankietę (stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu „Program Testów Próbek Produktów MEDISEPT”) drogą elektroniczną na adres dpo@medisept.pl lub wypełnia Ankietę w wersji elektronicznej pod adresem: ankietadladps.medisept.pl
 5. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionej Ankiety Organizator przekaże Uczestnikowi Dodatkowe Próbki Produktów.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4 DANE OSOBOWE

Każda osoba fizyczna działająca w imieniu Uczestnika Akcji – po zapoznaniu się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej wynikającej z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, biorąc udział w Akcji organizowanej przez MEDISEPT Sp. z o.o. tym samym akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Akcji.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedniej organizacji Akcji w tym przesłania „Dodatkowych Próbek Produktów”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest MEDISEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin, NIP: 946-00-10-016 [dalej: „Administrator”].
 2. Dane osobowe osób działających w imieniu Uczestników Akcji [imię i nazwisko, stanowisko osoby wypełniającej ankietę, adres e-mail, nr telefonu] przetwarzane będą w celach związanych z organizacją Akcji, w szczególności w celach:
  • związanych z przesyłaniem informacji handlowej drogą mailową bądź telefonicznie – na podstawie udzielonej zgody [ art. 6 ust. 1 lit. a RODO],
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora za które Administrator uznaje m.in.: wydanie Uczestnikom próbek produktów oraz „Dodatkowych Próbek Produktów” [tj. marketing bezpośredni – marketing własnych produktów i usług] w celu analizy ich walorów użytkowych na podstawie wypełnionej ankiety, informowania osób działających w imieniu Uczestników Akcji o zasadach Akcji i wypełniania ankiet, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, dochodzenie i obronę przed roszczeniami [ art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych oraz wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych związanych z organizacją Akcji[ art. 6 ust. 1 lit. c RODO].
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w RODO .
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną bądź telefonicznie – do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie,
  • dane przetwarzane w celu wydania Uczestnikom próbek produktów oraz „Dodatkowych Próbek Produktów” [tj. marketing bezpośredni – marketing własnych produktów i usług] w celu analizy ich walorów użytkowych na podstawie wypełnionej ankiety, informowania osób działających w imieniu Uczestników Akcji o zasadach Akcji i wypełniania ankiet, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, nie dłużej niż przez okres właściwy dla terminów przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa,
  • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
   w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych oraz wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych związanych z organizacją Akcji – przez okres wymagany przepisami prawa np. przepisami prawa podatkowego.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawnych.
 9. W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez przesłanie swoich żądań pisemnie na adres MEDISEPT Sp. z o. o., ul. Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin lub za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@medisept.pl

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy MEDISEPT oraz na stronie medisept.pl/regulamindladps
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Regulamin

Załącznik_nr1_regulaminu – PAKIET PRÓBEK PRODUKTÓW

Załącznik_nr2_regulaminu – DODATKOWE PRÓBKI PRODUKTÓW

Załącznik_nr3_regulaminu – ANKIETA OCENY PRODUKTÓW MEDICLEAN

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl