REGULAMIN AKCJI „BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM”

REGULAMIN AKCJI „BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji w formie zbierania odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, a następnie wysyłaniu nagród gwarantowanych, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją”, jest MEDISEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie [20-280 Lublin], ul. L. Spiessa 4, NIP: 9460010016, zwanej w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Akcja skierowana jest do osób fizycznych, które dokonają zakupu pakietów promocyjnych produktów oznaczonych specjalną naklejką i zarejestrują zakup na stronie bezpiecznygabinet.medisept.pl
 3. Czas trwania oraz zakres Akcji:
  – okres od 18.09 do 10.12.2023r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Nagrody gwarantowane w Akcji:
 • dla pierwszych 1 000 osób: „zestaw próbek produktów” (żel do dezynfekcji rąk, spray do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, chusteczki do dezynfekcji rak i powierzchni) oraz „gratis” bidon sportowy;
 • dla kolejnych osób: „zestaw próbek produktów” (żel do dezynfekcji rąk, spray do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, chusteczki do dezynfekcji rak i powierzchni).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI

 1. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które są właścicielami lub pracownikami gabinetów stomatologicznych, zwanych w dalszej części Regulaminu: „Uczestnikiem”.
 2. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji – oprócz zakupu pakietów promocyjnych produktów oznaczonych specjalną naklejką i zarejestrowania zakupu na stronie bezpiecznygabinet.medisept.pl może również wyrazić zgody marketingowe na formularzu umieszczonym na stronie internetowej medisept.pl.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody gwarantowanej jest wypełnienie formularza na stronie bezpiecznygabinet.medisept.pl w czasie trwania akcji.
 5. Uczestnik może zarejestrować dany zakup potwierdzony danym dowodem zakupu tylko jeden raz. W celu doprecyzowania – każdy Uczestnik może zarejestrować dowolną ilość zakupu pod warunkiem, że każdy taki zakup jest potwierdzony odrębnym dowodem zakupu.
 6. Nagroda za udział w Akcji zostanie wysłana Uczestnikowi w ciągu 30 dni od momentu dokonania rejestracji poprzez wypełnienie formularza na stronie bezpiecznygabinet.medisept.pl.
 7. Zarejestrowanie zakupu na stronie bezpiecznygabinet.medisept.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie.

 

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie drogą mailową na adres: marketing@medisept.pl lub pocztą tradycyjną.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§ 4 DANE OSOBOWE

Każda osoba fizyczna będąca Uczestnikiem Akcji – po zapoznaniu się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej wynikającej z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych), dalej: „RODO”, biorąc udział w Akcji organizowanej przez MEDISEPT Sp. z o.o. tym samym akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach związanych
z  uczestnictwem w Akcji.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedniej organizacji Akcji w tym przesłania nagród gwarantowanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest MEDISEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 4,
  20-280 Lublin, NIP: 946-00-10-016 [dalej: „Administrator”].
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji: imię i nazwisko, adres do doręczeń (wysyłkowy), miejsce zatrudnienia, adres e-mail oraz nr telefonu przetwarzane będą w celach związanych z organizacją  Akcji, w szczególności  w celach:
  a) komunikacji i realizacji Akcji tj. zebrania odpowiedzi na zadane pytanie, a następnie wysyłaniu nagród gwarantowanych – na podstawie umowy [ art. 6 ust 1 pkt b RODO],
  b) związanych z przesyłaniem informacji handlowej drogą mailową ( w tym newsletter) bądź telefonicznie – na podstawie udzielonej zgody [ art. 6 ust. 1 lit. a RODO],
  c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora za które Administrator uznaje m.in.: informowanie Uczestników Akcji o zasadach Akcji , rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, dochodzenie i obronę przed roszczeniami [ art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych oraz wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych związanych z organizacją Akcji [ art. 6 ust. 1 lit. c RODO].
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w RODO .
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a) dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną bądź telefonicznie – do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie,
  b) dane przetwarzane w celach: komunikacji i realizacji Akcji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, nie dłużej niż przez okres właściwy dla terminów przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa,
  c) dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych oraz wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych związanych z organizacją Akcji – przez okres wymagany przepisami prawa np. przepisami prawa podatkowego.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawnych.
 9. W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z  Administratorem poprzez przesłanie swoich żądań pisemnie na  adres MEDISEPT Sp. z o. o., ul. L. Spiessa 4, 20-270 Lublin lub za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@medisept.pl

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy MEDISEPT, na stronie medisept.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Skip to content
Unia europejska
Zadzwoń, czekamy na Twój telefon codziennie
od 8:00 do 16:00
81 535 22 22
Napisz do nas, odpowiemy najszybciej jak to możliwe:
sprzedaz@medisept.pl