Adres rozliczeniowy
Adres dostawy
Uwagi do zamówienia

Po zapoznaniu się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej, na podst. art. 7 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO, oświadczam, że:


* – pola wymagane


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez Medi-Sept sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz, NIP: 946-00-10-016, nr telefonu: 81 535 22 75 [dalej: Spółka lub Administrator ]w celu: 1) realizacji złożonych zamówień tj. w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f RODO, 2) na podstawie udzielonej zgody w celach przesyłania informacji handlowej drogą mailową bądź telefonicznie lub w celu przeprowadzenia ankiet przez Administratora, 3) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji lub dochodzenie roszczeń pomiędzy Administratorem, a Klientem na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO . Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne, a także Dystrybutorom i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego w rozumieniu RODO.

Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez następujące okresy: 1) dane przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży, oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, po czym dane te będą przechowywane przez okres właściwy dla terminów przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego lub przez okres wymagany przepisami prawa np. przepisami prawa podatkowego, 2) dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celach przesyłania informacji handlowej drogą mailową bądź telefonicznie lub w celu przeprowadzenia ankiet przez Administratora – do czasy wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: : isklep@medisept.pl lub pisemnie na adres: Medi-Sept sp. z o. o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji sprzedaży w ramach sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów przesyłania informacji handlowych oraz ankiet, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu internetowego.